Irina Popova

Visiting Scholar, Goethe University Frankfurt